Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pubescence /pju:'besns/  

  • Danh từ
    sự đến tuổi dậy thì
    (sinh vật học) lông tơ