Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người rượu chè be bét
    (từ Anh) quán rượu