Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (từ cổ, tu từ)
    quán rượu; quán trọ

    * Các từ tương tự:
    taverner