Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

alehouse /'eilhaʊs/  

  • Danh từ
    (cổ) số nhiều alehouses /'eilhaʊziz/
    quán rượu