Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gin-mill /'dʤinʃɔp/  

  • Danh từ
    quán rượu ((như) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) gin-mill)