Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

watering-hole /'wɔ:təriŋ həʊl/  

  • Danh từ
    như water-hole
    (hài) hố rượu, vũng rượu (nơi người ta đến uống rượu đều đặn)