Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  phòng lớn, hội trường (ở khách sạn, trên tàu thủy…)
  phòng, tòa nhà (dùng vào một việc gì đặc biệt)
  a dancing saloon
  phòng nhảy
  (Mỹ) quầy rượu

  * Các từ tương tự:
  saloon bar, saloon-car, saloon-carriage, saloon-keeper