Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

saloon-car /'sə'lu:n kɑ:[r]/  

  • Danh từ
    xe ô-tô hòm

    * Các từ tương tự:
    saloon-carriage