Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

saloon-carriage /sə'lu:n,kæridʤ/  

  • Danh từ
    toa phòng khách (xe lửa)