Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

saloon-keeper /sə'lu:n,ki:pə/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chủ quán rượu