Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

saloon bar /sə'lu:n ba:[r]/  

  • (Mỹ)
    như lounge bar