Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự dậy thì; tuổi dậy thì
    reach the age of puberty
    đến tuổi dậy thì