Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

maturity /mə't∫ʊərəti/  

  • Danh từ
    sự chín; sự trưởng thành