Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    khả năng làm được
    khả năng mổ được