Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

completion /kəm'pli:∫n/  

 • Danh từ
  sự hòan thành, sự làm xong
  the film is nearing completion
  bộ phim sắp hòan thành
  sự hòan thành chính thức một hợp đồng bán hàng
  you may move into the house on completion
  hợp đồng bán nhà hòan thành, anh có thể dọn đến ở nhà này

  * Các từ tương tự:
  completion code