Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

finalization /,fainəlai'zei∫n/  /,fainəli'zei∫n/

  • Danh từ
    sự hoàn thành, sự kết thúc