Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

culmination /,kʌlmi'nei∫n/  

  • Danh từ
    (số ít)
    kết quả cuối cùng
    the successful culmination of a long campaign
    kết quả cuối cùng thắng lợi của một chiến dịch dài ngày