Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (khẩu ngữ)
    sự kích động