Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

majority /mə'dʒɒrəti/  /mə'dʒɔ:rəti/

 • Danh từ
  phần đông, đa số
  the majority was (werein favour of the proposal
  phần đông ủng hộ lời đề nghị đó
  đa số phiếu bầu
  tuổi thành niên
  the age of majority is eighteen
  tuổi thành niên là 18 tuổi
  be in the (a) majority
  là đa số
  trong các thành viên hội đồng, những người ủng hộ những thay đổi được đề nghị ra chiếm đa số phiếu
  the silent majority
  đa số thầm lặng (của những người ôn hòa không muốn bày tỏ công khai ý kiến của mình)

  * Các từ tương tự:
  Majority rule, majority verdict