Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

maturation /,mæt∫ʊ'rei∫n/  

  • Danh từ
    sự chín; sự trưởng thành