Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mellowness /'meləʊnis/  

  • Danh từ
    sự ngọt dịu
    sự êm dịu
    sự chín chắn già dặn