Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

development /di'veləpmənt/