Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Development strategy   

  • (kinh tế)
    Chiến lược phát triển
    Cách tiếp cận vấn đề chậm phát triển, phụ thuộc vào mô hình tăng trưởng nào được sử dụng