Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

development area /di'veləpmənt,eəriə/  

  • khu nghèo được khuyến khích xây dựng công nghiệp