Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  số tiền tăng thêm (vào lương …)
  your salary will be £12,000 a yearwith annual increments of £500
  tiền lương của anh ta sẽ là 12000 bảng, cộng số tiền tăng thêm là 500 bảng mỗi năm

  * Các từ tương tự:
  incremental, Incremental capital-output ratio, incrementally