Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

enlargement /in'lɒ:dʒmənt/  

  • Danh từ
    sự mở rộng; sự rộng ra
    bức ảnh phóng to
    những bức ảnh cưới phóng to