Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thường số nhiều) sự kiện, việc xảy ra, sự cố
    gần đây có những chuyện kỳ lạ xảy ra ở đây
    sự kiện đặc biệt buổi trình diễn tự phát