Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  mở ra, trải ra
  unfold a tablecloth
  trải khăn bàn ra
  chim đại bàng sải cánh ra
  (nghĩa bóng) bộc lộ
  cô ta bộc lộ kế hoạch của cô cho tôi biết

  * Các từ tương tự:
  unfoldment