Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    để lộ ra; tiết lộ
    nó mở chiếc hộp, để lộ ra những cái chứa ở bên trong
    he refused to disclose his name and address
    nó từ chối tiết lộ tên và địa chỉ của nó