Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • đậu
  đậu nành, đậu tương
  hạt (cà phê, ca cao)
  full of beans (life)
  xem full
  a hill of beans
  xem hill
  know how many beans make five
  xem know
  not have a bean
  (khẩu ngữ)
  không có lấy một xu
  spill the beans
  xem spill

  * Các từ tương tự:
  bean sprouts, bean-feast, bean-fed, bean-pod, bean-shooter, beanery, beanfeast, beano, beanpole