Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bean-shooter /'bi:n,ʃu:tə/  

  • Danh từ
    ống xì đồng