Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

beanpole /'bi:npəʊl/  

  • (khẩu ngữ)
    người cao nghều