Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bean sprouts /'bi:nspaʊts/  

  • Danh từ
    giá đỗ