Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    hăng hái, sôi nổi, phấn chấn