Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

beanfeast /bi:nfi:st/  

  • Danh từ
    (cách viết khác beano) (từ Anh, cũ, khẩu ngữ)
    tiệc liên hoan