Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bean-feast /'bi:nfi:st/  

  • Danh từ
    bữa thết hàng năm (chủ thết công nhân)
    buổi liên hoan
    thời gian vui nhộn