Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uncover /ʌn'kʌvə[r]/  

 • Động từ
  mở nắp, giở ra
  khám phá ra, phát hiện
  uncover a plot against the President
  phát hiện một âm mưu chống lại tổng thống

  * Các từ tương tự:
  uncovered, uncovering