Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uncovered /ʌn'kʌvəd/  

  • Tính từ
    bị mở ra, không đậy, không được che; để trần (đầu); cởi trần; không cây cối, trơ trụi (đất, miền)