Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (địa chất, địa lý) sự lộ; vết lộ; sự mở vỉa; sự bóc