Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  blurt out
  thốt ra, buột mồm nói ra
  nó buột miệng nói ra tin dữ, tôi không kịp ngăn nó

  * Các từ tương tự:
  blurter