Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

divulge /dai'vʌldʒ/  

 • Động từ
  để lộ ra, tiết lộ
  divulge one's age
  để lộ tuổi ra
  I cannot divulge how much it costs
  tôi không thể tiết lộ giá cả của cái đó

  * Các từ tương tự:
  divulgement, divulgence, divulger