Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

divulgement /davʌl'geiʃn/  

  • Danh từ
    sự để lộ ra, sự tiết lộ