Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

divulgence /dai'vldʒəns/  

  • Danh từ
    sự để lộ, sự tiết lộ