Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-bb-) (khẩu ngữ)
  tiết lộ bí mật
  cái đó còn là điều bí mật nếu chưa có ai tiết lộ ra
  như blabber

  * Các từ tương tự:
  blabber, blabbermouth, blabby