Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  Lao [có] mấu (để đánh cá lớn)
  Động từ
  Đánh (cá) bằng lao mấu
  blow the gaff
  xem blow

  * Các từ tương tự:
  gaffe, gaffer, gaffle, gaffsman