Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gaffsman /'gæfsmən/  

  • Danh từ
    (Số nhiều) gaffsmen
    Người giúp người đánh cá