Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (Khẩu ngữ) (đùa hoặc xấu)
  Lão già
  That gaffer going into the pub is 90 years old
  Lão già đang đi vào quán rượu đã 90 tuổi đấy
  (Anh, tiếng lóng) đốc công (ở xưởng máy)