Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    Điều sai lầm ngớ ngẩn; việc làm hớ

    * Các từ tương tự:
    gaffer