Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  con chuột
  (khẩu ngữ) kẻ phản bội; kẻ bỏ hàng ngũ khi gặp thời khó khăn
  thế là anh đã đổi hàng ngũ, đồ phản bội nhơ bẩn
  (khẩu ngữ) kẻ đáng ghét; kẻ đáng khinh
  like a drowned rat
  xem drown
  smell a rat
  xem smell
  Động từ
  (-tt-)
  (thường go ratting) bắt chuột
  (khẩu ngữ) bội ước
  (khẩu ngữ) tiết lộ bí mật; phản bội (ai)

  * Các từ tương tự:
  rat-a-tat, rat-a-tat-tat, rat-catcher, rat-face, rat-poison, rat-race, rat-tat, rat-trap, rat's-tail