Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  chết đuối; làm chết đuối, dìm chết
  người đàn ông chết đuối
  drown a kitten
  dìm chết con mèo con
  làm ngập nước
  thung lũng ngập nước
  anh ta rưới món ăn đẫm nước xốt
  làm át đi
  she turned up the radio to drown [outthe noise of the traffic
  cô ta vặn to đài để át tiếng ồn của dòng xe cộ qua lại
  drown one's sorrow in drink
  mượn chén tiêu sầu
  [look] like a drowned
  rat ướt như chuột lột